WET EN REGELGEVING

In Nederland is de zorgplicht van de werkgever voor de veiligheid en gezondheid van een werknemer geregeld in art. 7:658 Burgerlijk Wetboek en de Arbo-wet.

Verplichting instelling BHV- organisatie

Artikel 3 lid 1 sub e van de Arbowet omschrijft de verplichting tot bedrijfshulpverlening (BHV).  Elke werkgever is verplicht om doeltreffende maatregelen te treffen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, de brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezige personen.

Verplichting aanstellen BHV’ers

Artikel 15 van de Arbowet beschrijft dat de werkgever zich moet laten bijstaan door een of meer werknemers die door hem zijn aangewezen als BHV’ers.

Het verlenen van de bijstand houdt in elk geval in:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
  • Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen.
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of de inrichting.

De bedrijfshulpverleners dienen te beschikken over een zodanige opleiding en uitrusting, en zijn zodanig in aantal en zodanig georganiseerd dat zij deze taken naar behoren kunnen vervullen.